Deklarace sociálního podniku

Přihlášení se k principům sociálního podniku – Domov sv. Anežky, o.p.s.

Činnost našeho sociálního podniku, který vznikl transformací tří dílen (Zahradníci – údržba zeleně; Tkalcovna, údržba a úklid objektu s Merinem; Truhlářská dílna), je zaměřena zejména na řešení otázek zaměstnanosti znevýhodněných osob a jejich sociálního začleňování.

Domov sv. Anežky, o.p.s. naplňuje principy sociálního podniku následujícím způsobem:

 

  • zaměstnává osoby se znevýhodněním. Podíl jejich pracovních úvazků tvoří min. 60 %  přepočtených úvazků z celkového počtu zaměstnanců. Společnost zaměstnává zejména osoby se zdravotním postižením;
  • podporuje profesní a osobnostní růst svých zaměstnanců se zvláštním zřetelem k potřebám zaměstnanců se znevýhodněním, jimž zajišťuje psychosociální podporu a spektrum sociálních služeb (služby sociální rehabilitace a sociálně terapeutické) a dalších podpůrných služeb;
  • podněcuje zaměstnance k účasti na chodu společnosti. Zaměstnanci mají možnost vyjadřovat se ke strategii podniku a jsou informováni o dění v něm a o naplňování veřejně prospěšných cílů. Prostor k vyjádření mají přímou i anonymní formou;
  • přednostně využívá místní zdroje, uspokojuje místní potřeby a přispívá k místnímu rozvoji, a to zejména skrze zaměstnávání místních obyvatel, orientaci na lokální trh (nákup od místních dodavatelů, lokální distribuce) a rozšiřování spektra lokálních sociálních a podpůrných služeb zejména pro místní obyvatele s postižením;
  • reinvestuje min. 51 % zisku zpět do rozvoje sociálního podniku a na naplňování obecně prospěšných cílů organizace, přičemž tržby z prodeje výrobků a služeb tvoří alespoň 30 % celkových výnosů podniku. Reinvestice jsou určeny zejména k vytváření nových pracovních míst pro osoby se znevýhodněním a k rozvoji těch stávajících, dále k profesnímu a osobnostnímu rozvoji zaměstnanců, rozvoji poskytovaných sociálních a podpůrných služeb, ale i nákupu nových technologií zaměřených na zvýšení ekologičnosti provozu a rovněž zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců;
  • aplikuje zásady environmentální výroby a spotřeby skrze využití přírodních materiálů a další zpracovávání odpadních materiálů, dále i skrze šetření materiálem a energiemi, využíváním obnovitelných zdrojů energie, orientací na lokální zdroje materiálů a lokální odběratele a také využitím recyklovatelných či recyklovaných materiálů ve výrobě;
  • spolupracuje s místními i regionálními subjekty, zejména se samosprávami obcí, v nichž působí, ale také s ostatními lokálními sociálními podniky a neziskovými organizacemi a dalšími místními institucemi.