Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace (id. 9375851)

Posláním SOCIÁLNÍ REHABILITACE je podpora a pomoc lidem se zdravotním postižením začlenit se do běžného života, žít samostatný, soběstačný a důstojný život s odpovídajícím sociálním postavením a naplněnými potřebami užitečnosti a potřebnosti.

Služba je koncipována jako dlouhodobá a pravidelná podpora samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti uživatele služby prostřednictvím nácviku a uskutečňování běžných, pro samostatný život nezbytných činností, rozvojem a posilováním schopností, dovedností a návyků uživatele.

Cíle sociální rehabilitace:

 • Samostatnost a soběstačnost uživatele sociální služby
 • Získání a rozvoj funkčních a sociálních návyků, dovedností a znalostí člověka se zdravotním postižením
 • Účast člověka se zdravotním postižením na společenských, vzdělávacích a volnočasových aktivitách, smysluplné využití volného času
 • Začlenění člověka se zdravotním postižením do života komunity (obec, město, vrstevníci, neformální skupiny, spolky apod.)

Poskytování této sociální služby je v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Mezi základní činnosti při poskytování služby patří především:

 • základní sociální poradenství
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

V rámci pobytové formy sociální rehabilitace navíc nabízíme: 

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy (oběd/celodenní)

Náplní služby v Domově sv. Anežky je dobrovolný nácvik a uskutečňování běžných společenských, vzdělávacích, funkčních, sebeobslužných, skupinových i individuálních činností a aktivit, a to s ohledem na schopnosti, omezení, ambice, přání a cíle uživatele služby vyjádřené především „Plánem dosažení individuálního cíle uživatele“. Služba je realizována především ve formě:

 • individuální nebo skupinový nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy prováděný v reálných podmínkách nebo modelových situacích (nákup, hygiena, hospodaření s penězi, bydlení, organizace volného času, vaření, styk s úřady atd.) vycházejících z principů systematické práce s rizikem, které umožňují nebezpečné životní situace předvídat a bezpečně zvládat
 • individuální nebo skupinový nácvik sociálních a psychických dovedností (interakce, rozhovor, prosazení se, vyjádření potřeb atd.) prováděný v reálných podmínkách nebo modelových situacích
 • podpora udržení nebo zlepšování základních dovedností ve čtení, psaní, počítání
 • všeobecně vzdělávací aktivity zaměřené na rozšiřování rozhledu, zajímavostí a informací (přírodopis, literatura, hádanky, skládačky, počítačová gramotnost, zeměpis, výuka jazyků apod.)
 • výtvarná dílna sloužící k rozvoji grafomotoriky a s mottem „Zažij obdiv, potěš ostatní“ také k prezentaci, výstavám a zvyšování sociálního statusu uživatelů
 • hudební dílna a taneční dílna sloužící jako aktivizační činnost, rozvoj rytmických dovedností, řeči, vyjadřování, a také jako integrační aktivita při produkcích
 • pohybová a tělesná aktivizace a výchova (kondiční cvičení, relaxace, sportovní aktivity, rozvoj motoriky)
 • asistence při denních činnostech, včetně doprovodu na úřad, k lékaři apod.
 • podpora kontaktu se společenským prostředím, realizace výletů, společenských akcí, navštěvování běžného prostředí, exkurze, výstavy, kino, pořádání pobytových výletů, integračních akcí apod.


Místo: Domov sv. Anežky - Centrum pracovní a sociální rehabilitace (Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou)

Forma: ambulantní nebo pobytová

Čas: POBYTOVÁ FORMA: pondělí 8:00 – pátek 15:00 (nepřetržitě), AMBULANTNÍ FORMA: pondělí – pátek 8:00 - 15:00

Úhrada za službu: bez úhrady s výjimkou - ubytování, stravování, pomoc při osobní hygieně, individuální pomoc při nakládání s finančními prostředky, pomoc při užívání léků, doprava z nádraží a zpět, doprava služebním vozidlem (tyto služby jsou hrazené dle aktuálního ceníku)

Kontaktní osoba: Petra Teresčenková Dis. - sociální pracovnice, 385 724 007, socialni@anezka-tyn.cz

Po telefonické domluvě je možná exkurze po zařízení.

Žádost o službu lze podat: osobně, telefonicky (s pozdějším osobním či elektronickým dodáním žádosti) nebo elektronicky mailem

Související dokumenty: