Protokol sexuality Domova sv. Anežky

Preambule

Domov sv. Anežky se zaměřuje na podporu soběstačnosti lidí s postižením tak, aby mohli prožít naplněný a pestrý život. Klienty organizace tvoří dospělí lidé, kteří mají různá přání a potřeby. Organizace tuto různorodost respektuje v plné šíři, včetně oblasti sexuality a intimity. Domov sv. Anežky chápe své klienty jako komplexní sexuální bytosti a je připraven klienty v případě jejich zájmu podpořit, aby byli schopni bezpečně realizovat své potřeby také v oblasti sexuality.

 

Postoj organizace k sexualitě

Sexualita je v tomto dokumentu chápána jako celkové vyjádření pohlaví a identity jedince, a to například skrze úpravu vzhledu, výběr účesu a oblečení, péči o osobní hygienu a podobně. Se sexualitou jsou spojeny také lidské vztahy, a to jak partnerské, tak přátelské.

Pracovníci organizace pracují se sexualitou klientů a chápou ji jako součást lidského života. Tato práce směřuje k tomu, aby klient znal své tělo, uvědomoval si své pohlaví, znal hranice společenských a zákonných norem v oblasti sexuality, dokázal se bránit před zneužíváním, pochopil různorodost společenských vztahů a orientoval se v partnerských vztazích.

Pracovníci organizace jsou povinni být vůči sexualitě klienta respektující, nesmí se dopouštět diskriminace s ohledem na gender či sexuální orientaci. Situace týkající se klientů musí pracovníci hodnotit podle sociálních a zákonných norem, nikoli svých osobních postojů a hodnot.

Všichni pracovníci organizace znají tento Protokol, respektují jej a identifikují se s ním.

 

Terminologie

Pracovníci organizace užívají při komunikaci s klienty taková pojmenování pohlavních orgánů a intimních aktivit, která si klienti sami zvolí a která jsou pro ně srozumitelná. Každý z klientů může používat jiné názvy.

 

Oblasti práce se sexualitou v rámci organizace

Organizace má stanoveného odborného pracovníka, tzv. sexuálního poradce. Tato osoba je proškolená a kompetentní poskytovat poradenství a provádět osvětu v oblasti sexuality. Pro poskytování tohoto poradenství je v organizaci speciální místnost (poradna), kde je soukromí pro řešení intimních témat.

Pracovníci organizace poskytují klientům podporu v těchto oblastech týkajících se sexuality:

 • osvěta klientů (prováděná pracovníky organizace)
 • poradenství (poskytované odborným poradcem v prostoru poradny)
 • pomoc při osobní hygieně (dle rozsahu konkrétní poskytované služby)

Pracovníci organizace provádějí s klienty osvětu zejména v těchto oblastech sexuality a intimity:

 • uvědomění si vlastní pohlavní identity, pohlavních orgánů a sexuální orientace
 • pochopení různých druhů vztahů od přátelských po partnerské
 • možnosti uspokojování sexuálních potřeb včetně masturbace
 • menstruace a těhotenství
 • antikoncepce a pohlavní nemoci
 • prevence nevhodného sexuálního chování a zneužívání

Osvěta klientů probíhá alespoň jednou ročně nebo i častěji dle individuální potřeby klientů.

Pracovníci odpovídají za provádění osvěty a intervence a usilují o to, aby klienti znali důsledky a rizika pohlavního života. Pracovníci nenesou odpovědnost za to, zda, s kým a jakým způsobem klient realizuje svůj pohlavní život (pracovníci např. mohou po domluvě klientovi připomínat používání antikoncepce, nejsou ale odpovědní za to, zda ji skutečně užívá).

 

Práva a povinnosti klientů ve vztahu k Protokolu sexuality

Klienti organizace mají právo na srozumitelné informace v oblasti sexuality a intimity.

Klienti mají odpovědnost za své činy a chování v partnerském a pohlavním životě.

Tímto Protokolem nejsou dotčena práva klientů vyplývající z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

 

Práva a povinnosti pracovníků organizace ve vztahu k Protokolu sexuality

Pracovníci organizace mají povinnost:

 • řídit se ve vztahu ke klientům tímto Protokolem
 • zajistit klientům prostor pro osobní intimní a sexuální potřeby dle možností a v souladu s rozsahem dané poskytované služby
 • zajistit prostor pro intervenci mezi klientem a pracovníkem
 • zasáhnout v případě nevhodných projevů sexuality (viz níže)

Pracovníci organizace mají právo:

 • sami si individuálně nastavit hranice fyzického kontaktu s jednotlivými klienty
 • odmítnout řešení neurgentních intimních záležitostí s klienty a provádění sexuální osvěty (v tomto případě pracovník odkáže klienta na určeného sexuálního poradce organizace)

Pracovníci si sami určují, v jaké míře je pro ně fyzický kontakt s klienty (např. poplácání klienta po rameni jako pochvala, objetí plačícího klienta) přijatelný a příjemný.

 

Vzdělání a výcvik pracovníků organizace

Pracovníci organizace jsou vzděláni v oblasti práce se sexualitou klientů v sociálních službách. Je žádoucí, aby každý pracovník absolvoval alespoň základní školení („Sexualita a vztahy lidí s postižením 1“ či obdobný kurz), v případě zájmu pak i pokročilé školení („Sexualita a vztahy lidí s postižením 2“ či obdobný kurz).

 

Spolupráce s rodiči a pečujícími osobami klientů

Rodiče a/nebo pečující osoby klientů jsou si vědomi, že pracovníci organizace a klienti společně řeší i témata z oblasti sexuality a intimity. Rodiče a/nebo pečující osoby se tuto informaci mají možnost dozvědět z tohoto Protokolu, od pracovníků organizace a z webových stránek organizace. V případě potřeby mohou rodiče a/nebo pečující osoby konzultovat své dotazy a nejasnosti se sexuálním poradcem organizace.

 

Způsob řešení nevhodných projevů sexuality v organizaci

V případě nevhodných sexuálních projevů klientů ve společných prostorách či na veřejnosti pracovník klienta upozorní na nepřiměřenost takového chování, případně jej odvede do soukromí.

Příklady nevhodných sexuálních projevů a jejich řešení:

 • intimní rozhovor na veřejnosti – pracovník upozorní klienta, že taková témata se řeší v soukromí s důvěrnými přáteli nebo s pověřeným pracovníkem v prostorách poradny
 • obnažování se před ostatními klienty či na veřejnosti – pracovník upozorní klienta, že takové chování mimo soukromé prostory není vhodné
 • nevhodné sexuální projevy mezi klienty na veřejnosti – pracovník upozorní klienty, že takové chování před dalšími lidmi není vhodné, případně je odkáže do soukromých prostor
 • sexuální obtěžování mezi klienty – pracovník provede osvětu klientů, upozorní obtěžujícího klienta na nevhodné chování a to, že nemá právo dotýkat se druhé osoby bez jejího souhlasu; pracovník poučí obtěžovaného klienta, že takové jednání vůči sobě nemusí akceptovat; v případě sexuálního násilí pracovník postupuje v souladu s platnou legislativou

Pokud dojde k porušení zákonných a/nebo sociálních norem, bude situace předána k dalšímu řešení sociálnímu poradci organizace. Ten o ní sepíše protokol a bude věc řešit s dotčeným klientem.

 

Postup pracovníků v případě sexuálního zneužívání klientů

V případě, že pracovníci organizace zjistí případ sexuálního zneužívání klientů, kontaktují:

 • v urgentních případech (např. právě došlo ke znásilnění klienta či klientky) policii, v případě zranění také zdravotnické zařízení či rychlou záchrannou službu
 • v neurgentních případech (např. pracovník zjistil dlouhodobě probíhající zneužívání klienta či klientky) organizaci Bílý kruh bezpečí či obdobnou organizaci pomáhající obětem

Pro udržení vlastní psychické pohody mohou pracovníci následně kontaktovat také Linku kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách (tel. 530 331 122 a 530 331 131), případně věc řešit na pravidelných supervizích pro pracovníky organizace.

 

Schválil Bc. Václav Běťák, ředitel Domova sv. Anežky

Domov sv. Anežky, o.p.s., Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ 26018888

Související dokumenty: