Spolupráce s Interreg

"Přes hory, přes doly aneb Za muzikou přes hranice"

FOND MALÝCH PROJEKTŮ RAKOUSKO – ČESKÁ REPUBLIKA
Program Interreg V-A
Projekt: "Přes hory, přes doly aneb Za muzikou přes hranice"
Reg. číslo: KPF-01-181

Dvě země - jeden svět aneb "Co všechno my (ne)vidíme

Dne 17.10.2019 byl rozhodnutím RVM schválen projekt přeshraniční spolupráce s názvem „Přes hory, přes doly aneb za muzikou přes hranice“, reg.č.KPF-01-181. Projekt je dotován z programu Interreg V-A Rakousko – Česká Republika v rámci Fondu malých projektů. Žadatelem / Realizátorem projektu je Domov Sv. Anežky ops, Týn nad Vltavou ve spolupráci se zahraničním partnerem, stacionářem Tagesstätte Zuversicht v Dolním Rakousku.

Vzájemná spolupráce probíhá již více než 12 let. Domov Sv. Anežky ops a spřátelený stacionář Tagesstätte Zuversicht dlouhodobě připravují nejen projekty a aktivity pro své klienty, ale společným úsilím chceme dosáhnout výměny informací s projektovým partnerem a získat nové zkušenosti a tím pomoci cílové skupině, na níž je projekt zaměřen. Tuto cílovou skupinu tvoří klienti organizací žadatele a partnera, tedy osoby v různém stupni mentálního či zdravotního omezení.

Přesně takový je i nový projekt „Přes hory, přes doly aneb za muzikou přes hranice“, reg.č.KPF-01-181, jehož realizace je zahájena dnem 1.10.2019 a ukončena bude ke dni 31.12.2020.

Obě organizace mají v rámci muzikoterapie založena hudební tělesa, jejímiž členy jsou právě klienti. Ti jsou na léčebné funkce hudby a zpěvu velmi vnímaví, cílem projektu je tuto vnímavost posílit a rozvinout, neboť právě hudba je sama o sobě komunikací, umožňuje oslovení a porozumění i tam, kde jsou narušeny běžné lidské vazby. Tento nový projekt bude zaměřený hudebně, klienti budou hudbu sami tzv. "provozovat", v rámci projektu se klienti naučí zpěvu na mikrofon. Nyní zpívají jen tzv.“ na pusu“, což je pro klienty limitující na ozvučených vystoupeních při zpěvu "na mikrofon". Výstupem bude hudební setkání klientů organizací na obou stranách hranice. Cílem projektu je tedy naučit klienty zpěv na mikrofon (ne jen tzv. „na pusu“) aby mohli plnohodnotně vystupovat na veřejných akcích a festivalech. Pro klienty jsou v rámci projektu, krom jiného, plánovány vzdělávací semináře a hudební výuka pod vedením odborného lektora.

 

Nesmíme opomenout, že nedílnou součástí plánovaných aktivit projektu je podpora a rozvoj vzájemné přeshraniční spolupráce v rámci sociálně kulturních vztahů mezi žadatelem a partnerem s cílem navázat dlouhodobé partnerství. Společnými aktivitami chceme tyto mezilidské přeshraniční vazby dále rozvíjet a především zvýšit úroveň vzájemné spolupráce tak, aby finálním výstupem byla vždy kladná vazba na klienty.   

V projektu jsou koncipovány dvě hlavní aktivity, tzv. výstupy, kterými jsou společná vystoupení klientů Domova sv. Anežky a stacionáře Tagesstätte Zuversicht na hudebním festivalu Gejzír v Českých Budějovicích v květnu roku 2020, a hudební koncertovaní na vlakových nádražích v Dolním Rakousku před širokou veřejností.

Dvě země - jeden svět aneb "Co všechno my (ne)vidíme"

FOND MALÝCH PROJEKTŮ RAKOUSKO – ČESKÁ REPUBLIKA
Program Interreg V-A
Projekt: Dvě země - jeden svět aneb "Co všechno my (ne)vidíme"
Reg. číslo: KPF-01-003

Dvě země - jeden svět aneb "Co všechno my (ne)vidíme

Cílem projektu je především rozvoj a zachování spolupráce v rámci sociálněkulturních vztahů mezi organizacemi Domov sv. Anežky, o.p.s. (Týn nad Vltavou) a Tagesstätte Zuversicht v Dolním Rakousku. Společnými aktivitami plynoucími z projektu chceme přeshraniční vztahy nejen dále rozvíjet, ale především zvýšit úroveň spolupráce, získávat a předávat nové zkušenosti, podněty a pomoci tak zejména cílové skupině, na kterou je projektu zacílen. Tuto cílovou skupinu tvoří klienti obou organizací. Plněním aktivit projektu chceme tyto klienty motivovat k soběstačnosti, k osobnímu rozvoji a podnítit tak nový postoj k vnímání světa.

Klienti obou organizací se v rámci realizace projektu naučí fotografovat, seznámí se s fotoaparátem a jeho funkcemi, budou postupně poznávat barvy, stín, či světelnou expozici a vše se pokusí využít v rámci individuálního fotografování. Vznikne tak fotografie – obraz okamžiku právě v takové jedinečnosti, ve které jej vidí jen oni.

Výstupem projektu je společná přeshraniční výstava s takto vzniklými fotografiemi, která se uskuteční na obou stranách hranice.